Mikhail Baryshnikov Zitate auf Englisch

I fell in love with New York.

Mikhail Baryshnikov

Working is living to me.

Mikhail Baryshnikov

I - you know, I'm not an actor.

Mikhail Baryshnikov