Kim Kardashian Zitate auf Englisch

Zitat des Tages von Kim Kardashian:

I am really cautious about what I say and do.

I can't dwell.

Kim Kardashian

I'm totally growing up.

Kim Kardashian